נגריית רוזנצוויג

כללי

 

*בתקנון זה משתמשים בלשון זכר אולם גם הכוונה ללשון נקבה.

*הנך מתבקש לקרוא בעיון ובמלואו את תקנון זה.

*גלישה באתר ו\או רכישת מוצר המוצע לרכישה באתר זה מהווה את הסכמך     לקבל את התקנון ולנהוג על פיו.  

אם אינך מסכים לכל תנאי התקנון הנך מתבקש לא לבצע כל שימוש באתר.

תקנון זה מחייב לגבי כל רכישה ו\או גלישה באתר זה.
 
שמירה על סודיות המשתמש ופרטיו

 

*כדי לבצע רכישת מוצר במכירות הרגילות ו\או הקבוצתיות יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמא אישית אשר תהווה ככרטיס אישי לביצוע כל פעולותיך באתר.

לכל ביצוע עסקה הינך מתבקש לספק מידע אודות שימך, כתובתך, דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

*מעבר לשימוש הנ"ל  MASTER RIM מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.

 MASTER RIM תאפשר גישה רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.

*MASTER RIM  נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע.

כל העברת נתוני כרטיס האשראי ו\או פרטי הלקוח מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינם בשליטת החברה ו\או הנובעים מכח עליון, MASTER RIM לא תהה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא עקיף ו\או ישיר שיגרם לך ו\או מי מטעמך במידה ומידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

שירות לקוחות

 

בשאלות לגבי המוצרים המוצעים לרכישה באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגנו במענה הטלפוני בטלפון: 04-8493345     
דואר אלקטרוני :

 

בימים א-ה
בין השעות : 10:00-20:00
הספקה 21 ימי עבודה
ביטול עיסקה ייחויב הלקוח ב- 25% מערך העיסקה .

 

כמו כן ניתן לפנות בדרכים הנ"ל לגבי כל בעיה בתפעול האתר או לביצוע רכישת מוצר במענה הטלפונים.

 

כשרות להשתמש באתר

 

*כל אדם רשאי לבצע רכישה באתר בכפוף לתנאים הבאים:

א. המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינך קטין(מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס יראו את שימושך באתר כאילו קבלת את אישור האפוטרופוס.

ב. המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה.

ג. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

ד.המשתמש הוא בעל כתובת בישראל ובעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

* מבלי לגרוע מהאמור לעיל תהא MASTER RIM רשאית למנוע ממשתמש

מלהשתתף במכירות האתר באמצעות חסימה של המשתמש בכל אחד מהמקרים הבאים:

א.המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו\או עבר על הוראות הדין.

ב.המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון.

ג.המשתמש מסר פרטים שגויים במתכוון בעת ההרשמה או בטלפון.

ד.המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע MASTER RIM  או בפעילות התקינה של האתר ו\או מי מטעמה ו\או מצד ג´ כלשהו.

ה.בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את המוצר לצד ג´ או לסחור בו.

 

אודות המכירה

 

*חברת  MASTER RIM  מאפשרת רכישה של מוצרים שונים באמצעות האתר בדרך נוחה, קלה, מהירה ובמחירים אטרקטיביים.

*במכירה קבוצתית יוצגו שמות הזוכים מתחת לפרטים אודות המוצר המוצע

למכירה.

*כל המחירים המוצגים בדף המכירה כוללים מע"מ במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין, אלא אם כן צויין אחרת.

* כדי לבצע הזמנה של מוצר יש תחילה לבחור את המוצר על שדרוגיו (במידה וקיימים).

*לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא יש להקליד פרטים כגון שם, כתובת, כתובת תא דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי ואז הופך המשתמש למבצע הפעולה.

*כדי שההזמנה תבוצע ללא תקלות ובמהירות האפשרית יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ולא לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

*מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע MASTER RIM בדיקת כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה.

כמו כן ישלח אישור בדואר האלקטרוני על ביצוע הפעולה תוך 2 ימי עסקים מסיום הליך המכירה.

יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראייה על ביצוע הפעולה ואינו מחייב את  MASTER RIM  .

רישום שנרשם במחשבי MASTER RIM   יהווה ראייה חלוטה לנכונות הפעולות.

חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר הנרכש על ידו יתבצע באמצעות כרטיס האשראי לאחר ביצוע הפעולה.

דע: הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פלילים ואזרחיים.

במקרה ולא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה\ לצורך השלמת הרכישה ידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של  MASTER RIM  .

יובהר ויודגש, כי פעולה תחשב כמושלמת רק הלאחר מסירת פרטי כרטיס האשראי ע"י מצבע הפעולה.

במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברות האשראי.

במידה ולא פעם מצבע הפעולה להסדרת האישור תוך 7 ימים ממועד קבלת

ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהא MASTER RIM  זכאית לבטל את ההזמנה.

*במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי באתר, תינתן אפשרות להשאיר את פרטי כרטיס האשראי או ביצוע המכירה באמצעות הטלפון ע"י מחלקת שירות הלקוחות.

*הפעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מתן פרטי כרטיס האשראי ע"י מבצע הפעולה.

במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העיסקה ע"י חברות האשראי.

*במידה והלקוח לא יצר קשר טלפוני עם מחלקת שירות הלקוחות תוך 7 ימים תהא החברה זכאית לבטל את ההזמנה.

*חברת MASTER RIM תציג באתר את תאור המוצר, מחירו וזמן האספקה לפרטים נוספים ובירורים ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בקשר טלפוני או באמצעות

הדואר האלקטרוני.

 

שיטות המכירה

 

מכירה רגילה :

א. מכירה רגילה היא מכירה של מוצר במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.
ב. הגולש בוחר מוצר ומבצע את הקנייה בהתאם להוראות באתר תוך  עמידה בתנאיי התקנון
ג.  במכירה רגילה רשאי הגולש לבחור במסירת פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון,לצורך כך עליו להשלים את תהליך המכירה ולבחור באופן התשלום ב "תשלום טלפונית".
מכירה תחשב כהושלמה רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג  MASTER RIM  לבין הגולש, מסר הגולש את פרטיו וקיבל אישור כי המכירה הושלמה.

מכירה קבוצתית:

א. מכירה קבוצתית הינה מכירה שבה מוצעים למכירה כמות סופית של מוצרים  במחיר קבוע בהתאם ובאופן כפי שיפורט להלן

ב. MASTER RIM רשאית בכל עת להגדיל את הכמות המוצעת.

ג. במכירה קבוצתית תמכר כמות יחידות בהתאם למספר המציעים, כל מציע יהא רשאי להגיש עד 3 הצעות לרכישת מוצר בטרם הסתיימה המכירה, המציע הצעה במכירה קבוצתית שמו יכנס לרשימת הקונים.

ד. חשוב להבהיר מציע יחשב כזוכה, אם עמד בהוראות התקנון ורק לאחר בדיקת כרטיס האשראי וקבלת אישור חברות כרטיסי האשראי לרכישה.

ה. יובהר ויודגש, לא ניתן לחזור מהצעה שנתנה. ניתנה הצעה ע"י מציע וזכה

המציע במכירה, יהא ביטול הזכייה כאמור בסעיף "ביטול עסקה\מכירה ו\או כשל תמורה".

 מכירות מיוחדות:

 

א. MASTER RIM תהיא רשאית להפעיל מכירות קבוצתיות עבור לקוחות מסוימים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובתנאים שיקבעו על ידה מעת לעת.

ב. הוראות תקנון זה יחולו על מכירות אלו בשינויים המחייבים.

ג. לקוחות שאינם נמנים עם הלקוחות המסוימים אליהם פונה המכירה המיוחדת לא יוכלו להשתתף במכירה כאמור ולא תהיה להם בעניין זה כל טענה, דרישה או תביעה כלפי  MASTER RIM או מי מטעמה.

 

מועדי מכירה

 

*במועדי מכירה רגילה ניתן לבצע רכישת מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה עד גמר המלאי.

*המכירה קבוצתית תתחיל ותיסגר בזמנים שיפורטו בדף המכירה באתר.

עדכון האתר ופרסום הצעות במכירה

*במכירה קבוצתית בכל תקופת המכירה יפורסמו באתר כל ההצעות, כשהן כוללות את שמו\שם המשתמש של המציע, המחיר המוצע, סטטוס נוכחי ומועד הגשת ההצעה.

יש להדגיש כי העברת הנתונים ברשת האינטרנט דורשת זמן לכן מומלץ להגיש את ההצעה לא יאוחר מדקה לפני תום המכירה.

*ההצעות הזוכות במכירה הקבוצתית יהיו אותן הצעות שנקלטו ברישומי   MASTER RIM בעת סגירת המכירה.

*הצעה, שלא עמדה בתקנון זה תפסל.

*הזוכים יעודכנו בזכייתם לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרו, במהלך 2 ימים עסקים.

*יש להדגיש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראייה על ביצוע הפעולה ואינו מחייב את .MASTER RIM  מגיש ההצעה יחשב כזוכה גם אם לא קיבל הודעה בדואר האלקטרוני מכל סיבה שהיא.

*רשימת ההצעות הזוכות תעשה על סמך הרישום שנעשה במחשבי MASTER RIM  המהווים ראייה חלוטה לנכונותם.

 

אספקת\הובלת המוצרים

 

א.MASTER RIM ידאגו לאספקת המוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהוקלדה בעת הגשת ההצעה, עפ"י המועד המצויין בדף המכירה של המוצר, אלא אם נכתב אחרת באתר.

 MASTER RIM תספק את המוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס האשראי כמפורט להלן.

ב .MASTER RIM לא תהא אחראית לכל עיכוב בהספקה ו\או לאי אספקה שנגרם כתוצאה מכח עליון ו\או ממקרים שאינם בשליטתMASTER RIM  .

ג.באיזורים, בהם הגישה מבחינה ביטחונית מוגבלת,MASTER RIM  תהא רשאית להעמיד את המוצר ללקוח במקום סמוך מקובל אשר יתואם עם הלקוח מראש.

ד.דמי המשלוח המצויינים באתר אינם כוללים הובלה חריגה\ כלומר הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן להוביל באמצעות מעלית ו\או הדורש כח אדם נוסף ו\או אמצעים מיוחדים אחרים.

במקרה של הובלה חריגה MASTER RIM תהא רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום שצויין בגין הובלה רגילה.

ה.זמן אספקת המוצרים הנקוב בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימים א-ה לא כולל שישי-שבת, ערבי חג וימי חג).

ו.דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין רכישת המוצר. אם המכירה תתבצע בתשלומים MASTER RIM רשאית לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

ז.בעת אספקת המוצר ומסירתו רשאית  MASTER RIM לדרוש את נכחותו של בעל הכרטיס ו\או הצגת תעודת זהות של בעל הכרטיס ו\או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.

ח.בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה, שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה, ובמידה והמוצר נשלח זה מכבר\ על מבצע הפעולה להחזיר

את המוצר שלם ללא פגע ו\או נזק ו\או פגם מכל סוג שהוא או בחיוב המבטל הובלת המוצר.

 

ביטול עסקה\ מכירה ו\או כשל תמורה

 

*מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

להלן התנאים והדרך בה יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע.

א.ברכישת מוצר – מיום בקשת העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר.

ב.ביטול העסקה יעשה בכתב באמצעות פקס ו\או באמצעות דואר אלקטרוני ישירות למחשבי MASTER RIM .

ג.ביטול העסקה עקב פגם:

מבצע הפעולה ביטל את העסקה עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו תחזיר חברת MASTER RIM למבצע הפעולה תוך 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר את אותו חלק ממחיר העסקה ששילם מבצע הפעולה, יבטל את חובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה דמי ביטול כלשהם.

ד.תוצאות ביטול שלא עקב פגם:
מבצע הפעולה ביטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר, חברת MASTER RIM תחזיר תוך 14 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם ע"י מבצע הפעולה, תבטל את חובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה סכום כלשהוא פרט לדמי ביטול שלא יעלה על X% ממחיר המוצר או XXX ₪ לפי הנמוך ביניהם.

מבצע העסקה קיבל את המוצר ידאג להחזרתו לחברת  MASTER RIM על חשבונו והיא הדין לגבי כל מוצר כלשהו שקיבל מבצע העסקה בעקבו עשיית העסקה מובהר בזאת כי מבצע הפעולה יחוייב בתשלום מלא בגין בקשתו להובלת המוצר שקיבל.

יודגש כי ביטול העסקה שלא עקב פגם כאמור לעיל ע"י מבצע הפעולה מצריך לכך שמבצע הפעולה יחזיר את המוצר שלם ללא פגיעה ו\או נזק ו\או פגם מכל מין סוג שהוא.

 

דע: לא ניתן להחזיר מוצר לאחר שבוצעה הרכבה אלא באישור מנהלMASTER 

 RIM

 

כתוצאה מביטול תהא זכותה של ל MASTER RIM תבוע את נזקיה בשל ערך הנכס שפחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצב המוצר.

ה.MASTER RIM תהא רשאית לבטל עסקה ו\או מכירה כולה או חלקה:

 

1.במקרה ובהצעה נפלה טעות במפרט בין אם תיאור המוצר ובין אם במחיר המוצר.

2.במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים המוצעים למכירה.

3.במידה וארעה תקלה בתקשורת ו\או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת  להשתתף במכירה באופן תקין.

4.במקרה ויתברר לחברת MASTER RIM כי העסקה\מכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הזוכים ו\או מי מהם ו\או צד ג´ כלשהו.

5.במקרה ויתברר לחברת MASTER RIM כי הזוכה עלול לשוב ולמכור את המוצר בו זכה לצד ג´ ו\או לסחור בו.

6.הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו\או בכתב לכתובת שצויינה בעת ההרשמה למכירה.

7.בוטלה מכירה כאמור MASTER RIM לא תהא אחראית ולא תשא בכל נזק ישיר, עקיף תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 

תנאים נוספים

 

*במידה ונפלה טעות בתיאור המוצר לא יחייב הדבר את מפעילי MASTER RIM .

התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ויתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות לבין המוצר הנמכר בפועל.

* MASTER RIM אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים באתר ומובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.

 MASTER RIM אינה מתחייבת כי הקישורית בכל קישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל.

*MASTER RIM ו\או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם למשתמש או לצד ג´ כתוצאה מרכישה באמצעות האתר שלא עפ"י תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו\או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז MASTER RIM ומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב לכתובת שניתנה על ידי מבצע הפעולה עם הרכישה\ בדואר אלקטרוני למבצע הפעולה.

כמו כן מבצע הפעולה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו של המוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר.

*אייקונים, כל מידע ו\או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלות בלעדית של MASTER RIM  ו\או מי מטעמה.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר זה אלא אם כן MASTER RIM נתנה את הסכמתה לכך בכתב ומראש.

*רישומי המחשב של ב MASTER RIM דבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

*פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו\או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך בבית המשפט .

*התקנון עודכן לאחרונה בתאריך01.06.2009 וניתן לשינוי בכל עת ע"י  MASTER RIM עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

 

טלפונים:

 

 04-8493345

 04-9920357

   

:דואר אלקטרוני

 

 בימים א-ה ביו שעות: 10:00-20:00

 

: אספקה

  

21 ימי עבודה  

ביטול עסקה ייחייב את הלקוח ב 25% מערך העיסקה

×
×

עגלת קניות

דילוג לתוכן